С повишаване на финансовата култура все повече субекти започват да използват привлечен капитал (кредит). Нашите клиенти са обезпечили кредита си с различни видове материални запаси, за които финансовата институция изисква регулярни инвентаризации. Ние винаги сме в готовност за установяване на наличности на стоки и материали от всякакво естество (пакетирани или в насипно състояние) и реагираме на територията на цялата страна.