Стоков контрол по време на товарене на m/v RANI със слънчогледов шрот в пристанище КРЗ – гр. Бургас.

След приключване на товарните операции, екипът на Булкарго ООД извърши и фумигация на товара.