Експертните оценки на активи се изготвят според Българското законодателство и утвърдените международни и европейски стандарти за оценяване на активи.
Определянето на крайната пазарна стойност се основава на различни подходи и методи на оценяване. Определянето на стандарта е в зависимост от предназначението на експертната оценка. При извършването на оценката се изхожда от концепцията за определяне на справедлива пазарна цена като “Стандарт” на стойността.

Оценяването на активи включва следните етапи:

 • Възлагане на оценка на активи.
 • Получаване на документацията свързана с оценяваните активи.Събиране и обработване на допълнителна документация.
 • Преглед и проверка на получената документация.
 • Анализ на информацията свързана с оценяваните активи.
 • Оглед и заснемане на оценяваните активи.
 • Замерване и опис на активите.
 • Анализ на състоянието на оценяваните активи.
 • Анализ на пазара на оценяваните активи.
 • Определяне на пазарните стойности на активите.
 • Обобщение на получените резултати.
 • Изготвяне на доклад за оценка на активи.
 • Предаване на оценителски доклад за оценка на активи.