Искаме да подчертаем важността на правилната проверка по време на процеса на разтоварване на RDF товари (гориво, получено от отпадъци). Операцията по разтоварване е критичен етап, който изисква щателно внимание към детайлите, за да се гарантира безопасността и спазването на стандартите за качество, както и на националното законодателство.

Ето разбивка на ключовите аспекти:

1️⃣    Преброяване на балите:

Преброяването и документирането на броя на разтоварените бали е от решаващо значение за точното управление на запасите. Всяка бала представлява ценен ресурс и поддържането на точен брой е от съществено значение за наблюдение на целостта на товара.

2️⃣    Инспекция на състоянието на опаковката:

Опаковката на RDF бали играе жизненоважна роля за запазване на качеството на горивото и предотвратяване на всякакви потенциални опасности за околната среда. Инспекторите трябва внимателно да прегледат опаковката за признаци на повреда, като разкъсвания или пробиви. Установените проблеми с опаковката незабавно се ремонтират или балата се преопакова, за да се гарантира, че товарът няма да се разпилее и работната площадка да бъде замърсена.

3️⃣    Инспекция на слингове:

Слинговете, използвани за повдигане и транспортиране на RDF балите, трябва да бъдат в оптимално състояние, за да осигурят сигурно боравене. Инспекторите преглеждат сапаните за признаци на износване или закъсване. Цялостната проверка гарантира безопасното движение на товара и минимизира риска от инциденти или щети и разпиляване на товар по време на процеса на разтоварване.

4️⃣    Измерване на радиация:

За да се гарантира безопасността на персонала и околната среда, измерването на радиацията е критична стъпка по време на проверката. Нашият екип извършва измервания, за да идентифицира и наблюдава всякакви радиоактивни източници, които може да присъстват в RDF товара. Тези измервания помагат да се гарантира спазването на разпоредбите и улесняват правилното боравене и изхвърляне на всякакви потенциално опасни материали.